تبدیل فیلم و نوار به فایل دیجیتال

تبدیل فیلم و نوار به فایل دیجیتال

یکی از خدمات ما تبدیل نوارهای کاست و فیلمهای ویدئویی BETAMAX و VHS به فرمت های دیجیتال می باشد. .معمولا فرمت ایجاد فایل های صوتی، MPG3 و فایل های تصویری، MPG4 می باشد که با توجه به نیاز کارفرما قابل تغییر به سایر فرمت ها می باشد. همچنین این فایل ها مانند هر فایل قابل اجرا و ذخیره در کامپیوتر می تواند در نرم افزار آرشیو با کلید واژه های مناسب ورود اطلاعات و ضمیمه شوند. فایل صوتی جلسات، سخنرانی ها، کتب صوتی و موزیک نمونه ای از فایل های صوتی می باشند که می توان در نرم افزار ورود اطلاعات نمود. فیلم مربوط به سخنرانی ها، مراحل اجرای پروژه ها و آزمایشات، آموزش ها و نمونه ای از فایل های تصویری قابل ورود اطلاعات در برنامه های مدیریت اسناد و آرشیو می باشند.