مشاوره ایجاد و تجهیز مراکز اسناد

مشاوره ایجاد و تجهیز مراکز اسناد

ایجاد مکان فیزیکی استاندارد و قفسه بندی اولین قدم جهت ایجاد یک بایگانی (فیزیکی) جهت نگهداری صحیح مدارک می باشد. براساس حجم و نوع مدارک، نقشه مکان بایگانی و تعیین نوع قفسه ( که بر اساس بودجه وسایر نیازمندی های کارفرما انتخاب می شود) می توان پیشبینی از ظرفیت و گنجایش مرکز اسناد به دست آورد. قفسه ها بر اساس نوع و تنوع مدارک کارفرما، از نوار کاست تا پوشه و زونکن های اداری رایج طراحی و نصب می شوند.از قفسه های قدیمی و سنتی تا خرید و ایجاد بایگانی ریلی هوشمند انتخاب و تنوع بالایی را برای ایجاد بایگانی ایجاد می نماید. بصورت کلی جهت نگهداری پرونده ها میتوان یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمود:
  • قفسه های ثابت
  • قفسه های ریلی
  • قفسه های ریلی برقی
  • کمد دوار آویز و غیر آویز