تبدیل نگاتیو به تصاویر دیجیتال

ایجاد تصویر دیجیتالی از اسلاید و تبدیل نگاتیو عکس

بسیاری از سازمان هایی که از مدارک تاریخی محافظت می کنند و همچنین سازمان هایی که اطلاعاتی مربوط به تاریخ گذشته خود دارند، عکس های خود را در قالب اسلاید و نگاتیو نگهداری می نمایند. مانند هر شیء فیزیکی این اطلاعات تاریخی و ارزش مند، به مرور زمان کیفیت خود را از دست خواهند داد. با ایجاد فایل الکترونیکی (کامپیوتری) می توان بهترین تصویر ممکن را ایجاد و دیگر نگران کاهش کیفیت تصاویر خود نباشیم.همچنین می توان این تصاویر را با کلید واژه هایی مناسب (مانند: تاریخ، محل تصویر و..) در نرم افزار آرشیو ورود اطلاعات و جستجو نماییم.
تبدیل نگاتیو