شرکت نفت فلات قاره ایران

کارفرما
وزارت راه و شهرسازی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
  • وظیفهاسکن و ورود اطلاعات مدارک فنی و کاتالوگ ها – فهرست نویسی و انجام کلیه مراحل فنی مورد نیاز کتابخانه