وزارت راه و شهرسازی

شرکت نفت فلات قاره ایران
اسفند ۱۳, ۱۳۹۵
کارفرما
  • وظیفهاسکن، گروه بندی و ورود اطلاعات پرونده های پرسنلی و مدارک فنی و نقشه ها